Sun goes down

Statuten

N. 11533 (63324)

Benaming : Vrienden Mu.ZEE Oostende
Rechtsvorm : vzw
Ondernemingsnummer : 0443.073.531
Identificatienummer : 11538/90

Huidige statuten (27/07/2023):
Statuten-vzw-MuZee-27-07-2023

STATUTEN
Volgens de Wet van 2 mei 2002 en bij beslissing van de Algemene Vergadering van 22 februari 2014 werden met eenparigheid van stemmen de volgende statuten aangenomen.
Deze nieuwe statuten vervangen alle vorige.

HOOFDSTUK I – Benaming, zetel, duur en doel

De duur van de vereniging is onbeperkt. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel :

1. Bij te dragen tot het aankopen van kunstwerken bestemd voor Mu.ZEE, Oostende.2. de belangstelling voor het Kunstmuseum aan Zee, voor het stedelijk cultuurleven en het museumgebeuren in het algemeen en het kunstpatrimonium van de stad Oostende te bevorderen door voordrachten, studiereizen, publicaties en ook het mede bekostigen van tentoonstellingen zonder dat dit beperkend is.

Art. 3. De fondsen door de vereniging ingezameld zullen uitsluitend aangewend worden :

1.om kunstwerken te verwerven. De verworven kunstwerken moeten aan de stad Oostende geschonken worden2. voor het (mede-) bekostigen van publicaties, zoals catalogi, jaarboeken zonder dat dit beperkend is.

HOOFDSTUK II – Leden

Art. 4. Het aantal leden is onbeperkt, doch moet minstens vier bedragen.

De leden storten een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag door de raad van bestuur wordt vastgesteld, zonder het maximum van 35,00 euro te overschrijden. Leden kunnen voor het leven worden aanvaard, bij storting van een bedrag dat door de raad van bestuur wordt bepaald.

Art. 5. Naast de gewone leden telt de vereniging ook ereleden en leden-begiftigers.

De schepen van cultuur is mits zijn/haar akkoord erevoorzitter van de vereniging; de leden van het College van Burgemeester en Schepenen kunnen, mits hun akkoord erelid zijn De raad van bestuur is gemachtigd ereleden en leden-begiftigers te aanvaarden. Worden als leden-begiftigers aangenomen degenen die een kunstwerk hebben geschonken dat waardig wordt geacht om in de stedelijke collectie en kunstpatrimonium te worden opgenomen en door de raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard en degenen die een som hebben geschonken die de aankoop van dergelijk kunstwerk mogelijk maakt.

Art. 6. De raad van bestuur beslist eigenmachtig over het aannemen van de leden. Zij worden verondersteld met de statuten akkoord te gaan.

Art. 7. Het lidmaatschap vervalt door ontslag, uitsluiting en overlijden.

De leden die gedurende twee achtereenvolgende boekjaren hun bijdrage niet hebben gestort, worden als ontslaggevend beschouwd.Uitsluiting en ontslagneming van leden geschieden overeenkomstig de door artikel 12 van de wet voorziene bepalingen. Ontslagnemende en uitgesloten leden hebben geen recht op het bezit van de vereniging, evenmin de erfgenamen van overleden leden. Zij kunnen noch het bedrag van de bijdragen die zij of hun lastgevers hebben gestort terugeisen, noch het voorleggen of meedelen van de rekeningen vorderen, noch het verzegelen of het inventariseren van het bezit eisen.

HOOFDSTUK III – Algemene vergadering

Art. 8. De algemene vergadering bestaat uit de gewone leden, de ereleden en de leden-begiftigers. Zij is uitsluitend bevoegd om over volgende punten te beraadslagen, voorzien in artikel 12 van de wet, het wijzigen van de statuten, het uitsluiten van leden en het ontbinden van de vereniging;, de benoeming en afzetting van de bestuurders en eventuele commissarissen en de goedkeuring van de begrotingen en de rekeningen, de kwijting aan de bestuurders en eventuele commissarissen,- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en in alle gevallen waarin de onderhavige statuten dit vereisen. De vergadering kan geldig beraadslagen , ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In geval de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur of deze van zijn plaatsvervanger beslissend.

Art. 9. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register dat wordt ondertekend door de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris. Het register wordt bewaard in de maatschappelijke zetel. De leden ontvangen er afschrift van en kunnen er ook ter plaatse inzage van nemen. Beslissingen die derden aanbelangen, worden aan de betrokkenen door een eenvoudige brief meegedeeld, tenzij bovendien de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad door de wet wordt vereist.

HOOFDSTUK IV – Bestuur

De volgende personen of groepen kunnen door hun beroep of functie niet in aanmerking komen als lid van de raad van bestuur : galerijhouders, beroepskunstcritici en -kunstjournalisten, beeldende kunstenaars, personen die een politiek ambt bekleden (met uitzondering van de schepen van cultuur).De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, aangesteld voor een termijn van zes jaar. Om de drie jaar wordt de helft van de leden van de raad van bestuur vernieuwd. Het lot zal aanduiden welke leden voor de eerste maal dienen herkozen te worden. Uittredende leden zijn herkiesbaar. De raad van bestuur onderhoudt nauwe kontakten met de directeur-conservator van het Kunstmuseum aan Zee. De raad van bestuur kan slechts geldig over een aankoop beraadslagen indien minstens de helft van de leden aan de stemming deelneemt. De afwezigen mogen schriftelijk hun advies aan de voorzitter laten kennen. Een kunstwerk wordt slechts aangekocht indien het twee derde van de uitgebrachte stemmen verwerft. De raad van bestuur moet er zorg voor dragen dat de aangekochte kunstwerken een hoog kunstgehalte bezitten.

Art. 12. De raad van bestuur beschikt in het bestuur van de vereniging over de meest uitgebreide macht. Hij neemt alle beslissingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. De leden van de raad van bestuur hebben geen persoonlijke verplichtingen in de door de vereniging aangegane verbintenissen.

Art. 13. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur overdragen aan twee van zijn leden, in hoedanigheid van afgevaardigde-bestuurders. Deze laatste kan kwitantie of kwijting geven ten overstaan van derden voor een bedrag dat 1000 euro niet overschrijdt. Boven dit bedrag is ook de handtekening van twee andere bestuurders noodzakelijk. De afgevaardigde-bestuurder is ook bevoegd om alle stukken van de vereniging te ondertekenen. De raad van bestuur kan een commissie van aankoop aanstellen, mits haar opdracht en bevoegdheid worden bepaald.

Art. 14. De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art. 15. a) De secretaris houdt de lopende briefwisseling bij en staat in voor het dagelijks bestuur.

Art. 15. b) De penningmeester int de bijdragen en geeft alle kwijtschriften en ontlastingen aan de openbare diensten, zoals de Schatkist, spoorweg, post en telegraaf.

HOOFDSTUK V – Rekeningen, begroting

Art. 16. Het maatschappelijk dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 17 Op de jaarlijkse algemene vergadering legt de raad van bestuur, de rekeningen van het verlopen jaar ter goedkeuring voor, alsmede de begroting van het lopende jaar. De goedkeuring betekent kwijting voor de leden van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK VI – Ontbinding, wijziging van de statuten

Art. 18. Een voorstel tot wijziging van de statuten of van het doel van de vereniging kan slechts op de agenda van de algemene vergadering worden gebracht, indien twee derden van de leden van de raad van bestuur erin toestemmen.

Art. 19. In geval van ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering, die ertoe beslist heeft, het maatschappelijk vermogen aan de stad Oostende over te dragen, op last voor deze laatste integraal bezit ten bate van het Kunstmuseum aan Zee en het kunstpatrimonium van de stad Oostende

Art. 20. De in deze statuten niet voorziene gevallen zullen geregeld worden in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921 en desgevallend door het gemeen recht.

Art. 21. De ontbinding van de vereniging kan door de algemene vergadering slechts worden uitgesproken overeenkomstig het artikel 20 van de wet van 27 juni 1921.

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering, gehouden te Oostende op 22 februari 2014. Opgemaakt in twee exemplaren.
Voor de Raad van Bestuur
Roland Laridon, voorzitter
Johan Van Roose, secretaris,

Statuten gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 26 juli 1990 (Nr. 11538) en aangepast in het nr. van 15 juli 1999
(Nr. 10699), gewijzigd in het kader van de wet op de v.z.w.’s op
15 januari 2005, gewijzigd op 21 februari 2009 (Nr.11533), op
22 februari 2014, op 8 augustus 2016 en op 9 november 2016.
Deze vereniging is aangesloten bij de “Federatie van Vrienden der
Musea van België” en bij de “Cultuurraad Oostende”.